Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), uprzejmie informujemy, iż Biuro Turystyczne EL-TUR Elżbieta Rojewska, przetwarza Państwa dane (adres e-mail) w celu przesyłania materiałów marketingowych.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym,  firmom księgowym, firmom ubezpieczeniowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Administratorem Państwa danych jest:
Biuro Turystyczne EL-TUR Elżbieta Rojewska, ul. Serdeczna 6/2,20-703 Lublin tel.: 603 40 40 64.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
• prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
• prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Realizacja uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek przesłany na adres e-mail: [email protected].

W celu ułatwienia realizacji praw prosimy o dopisek: „Uprawnienia RODO”.