Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Turystyczne EL-TUR, ul. Serdeczna 6/2, 20-703 Lublin.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Elżbieta Rojewska, kontakt – e-mail: [email protected]
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa;
  5. Dane osobowe Pani/Pana co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (Ukraina, Białoruś) osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane, a Organizator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a po zakończeniu umowy administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane przez czas zgodny z przepisami prawa;
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 2016 r.;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;
  10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, lecz żadne decyzje nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.